ALGEMENE VOORWAARDEN 

Inner Wellness Travel

Inleiding

Inner Wellness Travel is een dienstverlener op het gebied van reizen. Zij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. Inner Wellness Travel verleent deze diensten in uw opdracht. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Inner Wellness Travel.  De reiziger realiseert zich en stemt er derhalve mee in dat Inner Wellness Travel namens hem/haar een reis boekt. Dit betekent dat Inner Wellness Travel daartoe namens de reiziger zal instemmen met de algemene voorwaarden. ook indien die voorwaarden niet aan de reiziger ter hand zijn gesteld of anderszins zijn verstrekt. Inner Wellness Travel is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. De reisagent is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, e.d. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Hierover zal Inner Wellness Travel u bij boeking wel algemene informatie kunnen verstrekken. Inner Wellness Travel zal u bij het geven van de opdracht een bevestiging verstrekken zodra zij weet dat er beschikbaarheid is op de door u geselecteerde reis in de door u gewenste periode. Het is aan de reiziger deze bevestiging op juistheid te controleren. Binnen 2 werkdagen na ontvangst kunt u eventuele fouten in de bevestiging door Inner Wellness Travel laten herstellen. Inner Wellness Travel kan voor het verlenen van haar diensten een tarief in rekening brengen.

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN
Art. 1.1 De opdracht: De opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en Inner Wellness Travel, waarbij Inner Wellness Travel zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.
Art. 1.2 De reisagent: Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen. Art. 1.3 Dienstverlener: De vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
Art. 1.4 Reiziger: a. De opdrachtgever (aanmelder), of b. degene te wiens behoeve de door Inner Wellness Travel verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
Art. 1.5 Werkdagen: De dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij de reisagent uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.

ARTIKEL 2 DE OPDRACHT IN HET ALGEMEEN
Art. 2.1 De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zomogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.
Art. 2.2 De reiziger is jegens Inner Wellness Travel en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van Inner Wellness Travel een vergoeding is verschuldigd, zal Inner Wellness Travel dat vooraf bekend maken.
Art. 2.3 De (opdracht-) bevestiging zal via email aan de reiziger kunnen worden verstuurd zodra Inner Wellness Travel weet dat er beschikbaarheid is op de door u geselecteerde reis in de door u gewenste periode, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst. De reiziger kan dan binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de reiziger om tegenbewijs te leveren.
Art. 2.4 De reiziger is zowel jegens Inner Wellness Travel als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door Inner Wellness Travel. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk.
Art. 2.5 Aan bedragen of andere informatie op de website, foldermateriaal, de (opdracht)bevestiging en andere uitingen van Inner Wellness Travel kunnen geen rechten worden ontleend door de reiziger. De reiziger dient zelf de verstrekte informatie op de (opdracht)bevestiging te controleren.
Art 2.6 Inner Wellness Travell behoud zich het recht  om foto’s of ander beeldmateriaal te gebruiken voor website, foldermateriaal en social media ten behoeve van Inner Wellness Travel.

ARTIKEL 3 DE RESERVERINGSOPDRACHT
Art. 3.1 De reiziger zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan Inner Wellness Travel. Als het over persoonlijke gegevens gaat, werkt Inner Wellness Travel conform de algemeen geldende norm in Nederland en vereist daarom de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap doch ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang zijn. Wij behouden ons het recht voor de boeking van bepaalde personen zonder opgave van redenen te weigeren. Deelnemers aan een vakantie van Inner Wellness Travel dienen te beschikken over een goede gezondheid, fysiek en mentaal, en conditie. Indien u twijfelt of een reis voor u geschikt is, verzoeken wij u ons een e-mail te sturen. Indien u zich hier niet aan houdt, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats. Inner Wellness Travel is op geen enkel moment verantwoordelijk voor lichamelijke conditie en aandoeningen.
Art. 3.2 De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.
Art. 3.3 Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de reiziger plaatsvinden. Indien op verzoek van de reiziger een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die Inner Wellness Travel moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient telefonisch  (06-29461715) en per e-mail (info@innerwellnesstravel.nl) te worden bevestigd. De datum van verzending geldt als meldingsdatum van de annulering. Door de complexere organisatie die dit vergt, is bij annulering van een reisovereenkomst de reiziger een bijdrage verschuldigd. Wanneer de reiziger besluit zijn reis te annuleren gelden de volgende voorwaarden:

*Tot 12 weken voor vertrek 15% van de reissom
* 12  weken voor vertrek 30% van de reissom;
* 11 tot 10  weken  voor vertrek 50% van de reissom;
* 9 weken voor vertrek 75% van de reissom;
* Van 8 weken tot de dag van vertrek 100% van de reissom.

Art 3.4 Bij vlucht annulering van de reiziger welke is georganiseerd door Inner Wellness Travel, binnen welke termijn dan ook, na de bevestiging van een reis van onze kant brengen wij alle kosten in rekening voor de vliegtickets zoals geëist door reisagent/luchtvaartmaatschappij. Tot 4 weken voor vertrek kan de reiziger om wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Indien de wijziging niet het karakter heeft van een annulering en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met de wijziging worden aangebracht. De wijzigingskosten bedragen EUR 50 (excl. BTW) per boekingsbevestiging per wijziging, vermeerderd met de eventuele extra communicatiekosten. Indien het geheel of een gedeelte van de reis wordt ondergebracht bij een derde d.w.z. andere Nederlandse reisorganisatie, buitenlandse reisorganisatie, onafhankelijke reisorganisator of accommodatie verschaffer gelden op de eerste plaats de wijzigingsvoorwaarden van de derde partij op het desbetreffende reis of onderdeel hiervan.  Alle mededelingen van Inner Wellness Travel of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de reiziger.

Art 3.5 Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.
Art 3.6 Bij veel reizen op onze site geldt het vereiste van een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Bij onvoldoende deelname is de uiterlijke datum van annulering door Inner Wellness Travel 14 dagen voor vertrek. Als regel geldt dat het minimum aantal deelnemers vermeld wordt, bij de reis die u via de site boekt. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden gehaald dan zullen wij altijd proberen alsnog de reis uit te voeren om teleurstellingen te voorkomen. Wij overleggen dan eerst met u en kunnen dan meestal de volgende mogelijkheden aanbieden: • de reis wordt toch uitgevoerd maar met een prijsverhoging • er wordt een alternatieve vertrekdatum aangeboden • er wordt een alternatieve reis aangeboden • een combinatie van bovenstaande mogelijkheden

Art. 3.7 Indien een reisorganisator de reisovereenkomst opzegt, om wat voor reden dan ook, kan Inner Wellness Travel niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade. Wanneer u zelf uw vliegticket boekt of laat boeken, bent u ook verantwoordelijk voor het afsluiten van een goede annuleringsverzekering voor uw vliegticket, die ook het risico afdekt wanneer een reis wordt opgezegd door de reisorganisator.

Art. 3.8 Lokale omstandigheden en de bijzondere bestemmingen die Inner Wellness Travel aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in het reisschema ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden behoren ook tot de mogelijke aanpassingen. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodaties en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Inner Wellness Travel en haar partners zullen in dat geval alternatieven bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.

Art 3.9 Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden. Wanneer elders een reisverzekering wordt afgesloten dan dienen alle gegevens die nodig zijn voor een doelmatige hulp- en dienstverlening voor vertrek aan ons worden doorgegeven via info@happysoultravel.nl. Goed verzekerd op reis gaan is een absolute noodzaak. Via onze site kan u heel makkelijk uw reis- en annuleringsverzekering afsluiten. Wij sluiten al onze verzekeringen af bij Europeesche.

ARTIKEL 4 BETALINGEN
Art. 4.1 De verschuldigde bedragen dienen binnen de in dit artikel aangegeven termijn (tenzij anders aangegeven) aan Inner Wellness Travel te zijn voldaan. Inner Wellness Travel is bevoegd – zonodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.

* Bij boekingen die plaatsvinden 6 weken of langer voor aanvang van de reis: gehele bedrag ineens of 50% van de reissom binnen 72 uur na boekingsbevestiging. De overige 85% uiterlijk 6 weken* voor vertrek.
* Bij boekingen die plaatsvinden binnen 6 weken voor aanvang van de reis: 100% van de reissom binnen 48 uur na boekingsbevestiging.
*Voor sommige reizen kan deze betalingstermijn langer zijn. Dit staat dan aangegeven op de factuur

Art. 4.2 Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door Inner Wellness Travel te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.

Art. 4.3 Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. Inner Wellness Travel heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

Art. 4.5 Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de reiziger.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID
Art. 5.1 Inner Wellness Travel zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
Art. 5.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Inner Wellness Travel geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Inner Wellness Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
Art. 5.3 Voorzover Inner Wellness Travel zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Inner Wellness Travel beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.
Art. 5.4 De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.
Art. 5.5 Aansprakelijkheid voor gevolgschade en vertragingsschade wordt uitgesloten.
Art. 5.6 Inner Wellness Travel is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
Art. 5.7 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Inner Wellness Travel en/of de door deze ingeschakelde derde.

Art. 5.8 Op uw reisbestemmingen kunnen (optionele) excursies aangeboden worden waaraan u vrijblijvend kunt deelnemen. Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en Inner Wellness Travel kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, verlies en/of letsel.

ARTIKEL 6 DOCUMENTEN
Art. 6.1 De reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.
Art. 6.2 Inner Wellness Travel zal ten tijde van de opdrachtverlening algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken.
Art. 6.3 De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.

ARTIKEL 7 RENTE EN INCASSOKOSTEN
Art. 7.1 De reiziger die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.
Art. 7.2 Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door Inner Wellness Travel ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 50 tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerkingnemende, onbillijk is.

ARTIKEL 8 GESCHILLEN
Art 8.1 Op alle geschillen tussen Inner Wellness Travel – en de door haar geselecteerde Reisorganisatoren enerzijds – en de reiziger anderzijds is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Art. 8.2 Ondanks al onze bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Indien u op de bestemming een fout of een onvolkomenheid constateert, dan wordt van u verwacht dat u daarvan meteen melding maakt bij de reisleiding. Als de tekortkoming ook dan niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding. Als de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland bij Inner Wellness Travel worden ingediend. We maken u er op attent dat we geen groepsklachten in behandeling kunnen nemen.